Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2016

deceived
6126 802c
Reposted fromMatalisman Matalisman viaKik4s Kik4s
deceived
grafika travel, venice, and italy
deceived
8498 72c3 500
Baltic Sea
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamagenno magenno
deceived
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co ci się przydarza.
Być może to coś co musisz wybrać.
Reposted fromxawery xawery viabemygod bemygod
2053 b05d 500
Reposted fromNanutka Nanutka viacats cats
deceived
7801 ec6e 500
Reposted fromoll oll viapunkahontaz punkahontaz
deceived
0886 1eaf 500
deceived
1591 4294
Reposted fromlittlefool littlefool viaboskapersi boskapersi
deceived
deceived
deceived
2331 26a0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaboskapersi boskapersi
deceived
3536 a2c0 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaboskapersi boskapersi

July 12 2016

deceived
Reposted fromFlau Flau viaKik4s Kik4s

July 08 2016

deceived
Reposted fromfapfapfap fapfapfap
deceived
7093 5dde 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
deceived
7099 d68b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
deceived
2969 0f4d 500
Reposted fromkurorori kurorori viaKik4s Kik4s

July 07 2016

deceived
1152 7bac
deceived
2667 c03e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabemygod bemygod
deceived
9462 75c0 500
Reposted fromrol rol viaampajewska ampajewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl